Львівський комп'ютерний портал Статті Цікаві публікації Інформація та її трактування
Новини
Комп'ютерна конференція
Статті і огляди
Комп'ютерні фірми
Документація
Комп'ютерний гумор
Про сайт
Lviv TOP

Інформація - це відображення f множини D cтанів об’єктивної, суб’єктивної та історичної дійсностей (реальностей) “на” множ

 

Слово "інформація" за своїм значення стало для нас на рівень таких слів як "хліб", "вода", "повітря", "житло" та ін., тобто таких, які виражають наші най­необхідніші потреби для існування. Всі знають, що таке хліб, вода, повітря і, на відміну від інформації, майже однозначно трактують їх. Настала пора одно­знач­но­го трак­тування поняття "інформація". Відомо більше семи означень інформації (на­­приклад, повідомлення, тощо) і кожне з цих означень в певному контексті пра­виль­­не, але не строге, не "філософське", тобто не універсальне.

Тому, для одно­знач­ності трактування поняття "інформація" пропоную на­ступне його означення. Інформація - це відображення  f  множини D cтанів об’єк­тивної, суб’єктивної та історичної дійсностей (реальностей)  “на”  множину І до­ві­ль­­них за своєю приро­дою елементів (тіла, поля, тощо) у тому числі і в мозку лю­ди­ни. Тобто, І = f (D), де  f - операція відображення (правило, алгоритм, спосіб, технологія, функція, тощо за якими здійснюється дане відображення). Іншими сло­вами, інформація - це образ множини D cтанів об’єктивної, суб’єктивної та іс­торичної дійсностей (оригіналу), утворений певним чином за операцією f. Ос­кіль­ки множина D - нескінченна, а ресурси і можливості людини є обмежени­ми, то лю­­ди у своїй практичній та духовній діяльності, як правило, викорис­то­ву­ють відо­браження не всієї множини D, а лише деяких тих чи інших її підмножин

Іі = f (Di Ì D); i = 0,1,2, ... , nÎN                      (1).

Тому, говорячи про інформацію, необхідно уточнювати назву множини чи підмножини Di, яку дана інформація відображає, якщо це не випливає з кон­текс­ту чи  “по замовчуванню”.  Слово  “інформація” без вказування назви множи­ни чи підмножини відображення є абстрактним поняттям, бо самої по собі в при­ро­ді інформації не існує, як не існує в природі, наприклад, натурального числа 2 (існують два сайти, два відвідувачі, і. т. д.). Значить, слід говорити, наприклад, ін­фор­мація про ... (про що буде йти мова далі).

Оскільки Іі Ì D, бо D містить всі елементи всіх дійсностей без винятку (стан дійсності - вся сукупність її предметів, речей, подій, ситуацій, процесів, явищ, внутрішніх переживань, намірів, замислів, ідей, тощо), то Іі завжди можна назвати підмножиною Di+1 = Ii  і згідно з (1) записати

Іі+1 = f (Іі ).                                          (2)

Зрозуміло, що таких послідовних відображень множин Dj, j=i, i+1, ... , i+m, де mÎN, може бути скільки завгодно:

Іі+1 = f і+1 ( Іі );

Іі+2 = f і+2 ( Іі+1 );

...

Іі+m = f і+m ( Іі+m-1 ).

В даній системі рівнянь Ii та операції відображень f і+j  , де j = 1, 2, ... , mÎN, задані. Розв’язок цієї системи рівнянь можна записати у вигляді

Іі+j  = f 'і+j  ( Іі ),                                     (3)

де  f 'і+j  = f і+1 * f і+2 * ... * f і+j   -  еквівалентна операція відображення множини Іі “на” множину Іі+j , яка формулюється на підставі операцій відображення  f і+1 , f і+2 , ... , f і+j  , а символ  *  означає операцію "функція від функції".        

З наведеного вище означення інформації випливає, що інформація про Di є або в певному обсязі (множина Іі  містить хоча б один елемент), або відсутня (Іі = Ø). Тому, коли характеризують інформацію про що-небудь як недостовірну, хиб­ну, неточну, нерозпізнану тощо, то мають на увазі, лише те, що операція відобра­ження fі під­мно­­жини Di “на” множину Іі  є, була, чи буде або не такою, як хотілось би, або, ця операція не визначена (не відома). Тобто, одна і та ж інформація для одних людей може виступати наприклад, як нерозпізнана, а для інших – як повна і достовірна. Приховування фуннкції відображення  f чи декларацію її в спо­тво­ре­но­­му вигляді використовують, на­приклад, у боротьбі з несанкціонованим до­сту­пом до приватної (створеної для пев­ного кола людей) інформації, яка пере­дається від­критими каналами зв’язку. Інколи f подають в "скороченому" вигляді з спо­ді­ван­ням на те, що люди, які отримають інформацію, знають про це і зможуть самі згід­но з (3) "по замовчуванню" сформулювати необхідну f 'і+j  (бажану опера­цію ві­дображення). Тобто, маючи Іі , ці люди отримають бажану інформацію про Di (до­стовірну, точну, правдиву, тощо). Наприклад, говоримо, що сонце сходить і за­ходить, хоча добре розуміємо, що насправді сонце ні не “сходить”, ні не “захо­дить”.  

            Для уточнення того, що йдеться про передачу інформації каналами зв’язку (матеріальними сигналами) та обробку її програмними засобами на комп’ютері чи "зберігання" її на комп’ютері, пропоную в цьому контексті вживати синонімічно до слова "інформація" слово "дані" (data – англ.). Це усуне неоднозначність у трак­туванні так добре "прижитого" слова "дані" у сфері інформаційних техноло­гій. Звичайно, слово "дані" має ще й інше значення (наприклад, да­ні за звітний період). Тому при його вживанні слід, при необхідності, уточнювати його кон­текст.

© 2002—2007 Львівський комп'ютерний портал     Правові аспекти · Зворотній зв'язок
Powered by G-engine
{ADS2}{ADS}

G-Engine v1.01 - режим відладки:
час генерації сторінки: 0.035820007324219 с
виконано запитів до Бази Даних: 3